KLUBO Įstatai

Eksperimentinės archeologijos klubas "Pajauta"

 

Įstatai

 

 

I. Bendroji dalis

 

1.1. Eksperimentinės archeologijos klubas "Pajauta" (toliau – Klubas) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus.

1.2. Klubas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais bei Klubo įstatais.

1.3. Klubo teisinė forma – asociacija.

1.4. Klubas yra juridinis asmuo, kuris laikomas įsteigtu nuo jo įregistravimo juridinių asmenų registre. Klubas turi savo antspaudą, simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąją ir užsienio valiutos sąskaitą (-as) Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, taip pat gali turėti sąskaitų užsienio valstybėse teisės aktų nustatyta tvarka.

1.5. Klubas atsako už savo prievoles visu jam priklausančiu turtu. Klubas neatsako už savo narių prievoles, o Klubo nariai – už Klubo prievoles.

1.6. Klubas veikia Lietuvos Respublikos teritorijoje.

1.7. Klubo veiklos laikotarpis neribojamas.

 

II. Klubo tikslai ir uždaviniai

 

2.1. Pagrindiniai Klubo tikslai:

2.1.1. suburti žmones, Lietuvos Respublikoje užsiimančius eksperimentine archeologija, bendrai Klubo veiklai;

2.1.2. populiarinti eksperimentinę archeologiją švietėjiškais istorijos pažinimo tikslais, tobulinti proistorės ir istorinio laikotarpio gamybos, gyvensenos, verslų ir amatų rekonstrukciją moksliniais - eksperimentiniais pagrindais Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;

2.1.3. bendradarbiauti su kitomis asociacijomis;

2.1.4. dalyvauti Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose gyvosios archeologijos bei gyvosios istorijos festivaliuose, kituose renginiuose;

2.1.5. organizuoti tarpklubinius susitikimus, seminarus, konferencijas, paskaitas, diskusijas, parodas, stovyklas, šventes ir kt., rengti ir įgyvendinti savarankiškus ir bendrus su kitomis organizacijomis veiklos projektus;

2.1.6. kaupti Klubo veiklos video ir foto archyvą.

2.2. Klubas neturi politinių tikslų.

2.3. Klubas, siekdamas savo tikslų, gali vykdyti šią veiklą:

2.3.1. pagrindinė veikla:

2.3.1.1. kultūrinis švietimas (85.52);

2.3.1.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);

2.3.1.3. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.20);

2.3.1.4. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);

2.3.1.5. užsakomųjų informacinių paslaugų centrų veikla (82.20);

2.3.2. kita veikla:

2.3.2.1. knygų leidyba (58.11);

2.3.2.2. laikraščių leidyba (58.13);

2.3.2.3. žurnalų ir periodinių leidinių leidyba (58.14);

2.3.2.4. garso įrašymas ir muzikos įrašų leidyba (59.20);

2.3.2.5. kita leidyba (58.19);

2.3.2.6. kitas spausdinimas (18.12);

2.3.2.7. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13);

2.3.2.8. įrašytų laikmenų tiražavimas (18.20);

2.3.2.9. suvenyrų, meno dirbinių ir religinių reikmenų specializuota mažmeninė prekyba (47.78.10);

2.3.2.10. kita mažmeninė prekyba ne parduotuvėse, kioskuose ar prekyvietėse (47.99);

2.3.2.11.  kiti gamtos mokslų ir inžinerijos moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.19);

2.3.2.12.  fotografavimo veikla (74.20);

2.3.2.13.  kita, niekur kitur nepriskirta, nesusijusi su apgyvendinimu socialinio darbo veikla (88.99);

2.3.2.14.  kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba (59.11);

2.3.2.15.  pagamintų kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų meninis apipavidalinimas (59.12);

2.3.2.16.  kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimas (59.13);

2.3.2.17.  kino filmų rodymas (59.14);

2.3.2.18.  bibliotekų ir archyvų veikla (91.01);

2.3.2.19.  muziejų veikla (91.02);

2.3.2.20.  istorinių vietų ir pastatų bei panašių turistų lankomų vietų eksploatavimas (91.03).

 

III.  Klubo teisės ir pareigos

 

3.1. Savo tikslams siekti ir veiklai įgyvendinti Klubas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka turi teisę:

3.1.1. nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti Klubo tikslus ir uždavinius;

3.1.2. steigti visuomenines informavimo priemones, užsiiminėti leidyba;

3.1.3. organizuoti susirinkimus, įvairias eitynes, kitokias taikias akcijas ir kitus Klubo veiklos pobūdį atitinkančius renginius;

3.1.4. pirkti ar kitaip teisiškai įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;

3.1.5. samdyti asmenis Klubo įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

3.1.6. gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat fizinių ir juridinių asmenų;

3.1.7. gauti iš Lietuvos Respublikos valstybės valdžios ir valdymo institucijų lėšų, skiriamų švietimo, kultūros, sporto ir mokslo tikslinėms programoms įgyvendinti;

3.1.8. gauti ir teikti paramą bei labdarą;

3.1.9. steigti kitus juridinius asmenis, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus apribojimus;

3.1.10. steigti fondus, taip pat filialus/atstovybes;

3.1.11. sudaryti sutartis ir prisiimti įsipareigojimus;

3.1.12. jungtis į ne pelno organizacijas ir išstoti iš jų;

3.1.13. naudoti lėšas Klubo įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti;

3.1.14. užmegzti tarptautinius ryšius, įstoti į tarptautines visuomenines (nevalstybines) organizacijas;

3.1.15. atlikti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktams neprieštaraujančius veikmus.

 

IV.   Klubo narių teisės ir pareigos

 

4.1. Klubas turi tikruosius narius, garbės narius ir rėmėjus.

4.2. Klubo tikraisiais nariais gali būti 18 (aštuoniolikos) metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys ir/ar juridiniai asmenys (atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus apribojimus), pritariantys Klubo įstatams.

4.3. Klubo rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, pareiškę norą remti Klubą moraliai bei materialiai ir savanoriškai bei teisėtai remiantys Klubą. Klubo rėmėjai nemoka nario mokesčio. Klubo rėmėjai neturi balsavimo teisės Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose.

4.4. Klubo garbės nariais gali būti Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių piliečiai, nusipelnę Klubo veiklai. Garbės nariai neprivalo mokėti nario mokesčio ir tiesiogiai dalyvauti Klubo veikloje. Klubo garbės nariai neturi balsavimo teisės Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose.

4.5. Klubo tikrieji nariai turi:

4.5.1. teisę dalyvauti ir balsuoti Klubo visuotiniame narių susirinkime, siūlyti savo idėjas Klubo veiklai gerinti, pareikšti savo nuomonę svarstomais klausimais, pateikti Klubo valdybai savo kūrybinės veiklos projektus;

4.5.2. teisę rinkti ir būti išrinktiems į Klubo valdybą ir Klubo revizijos komisiją;

4.5.3. teisę gauti informaciją apie Klubo veiklą, turtą, lėšas;

4.5.4. teisę bet kada išstoti iš Klubo, apie tai pranešus Klubo prezidentui;

4.5.5. kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Klubo įstatuose numatytas teises.

4.6.  Klubo tikrieji nariai privalo:

4.6.1. laikytis Klubo įstatų;

4.6.2. dalyvauti įgyvendinant Klubo veiklos programą;

4.6.3. saugoti ir tausoti Klubo turtą;

4.6.4. mokėti nario mokestį ir kitas įmokas;

4.6.5. dalyvaujant kituose (ne Klubo) renginiuose ir/ar neįpareigojus Klubui nenaudoti Klubo vardo, simbolikos ir atributikos;

4.6.6. vykdyti Klubo visuotinių  narių susirinkimų ir Klubo valdybos posėdžių nutarimus;

4.6.7. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Klubo įstatuose numatytas pareigas.

4.7. Klubo rėmėjai ir garbės nariai turi teisę dalyvauti Klubo veikloje, Klubo visuotiniuose narių susirinkimuose, gauti informaciją apie Klubo veiklą bei jų paaukotų lėšų naudojimą.

 

V.  Narių priėmimo, įstojimo tvarka

 

5.1. Klubo tikruoju nariu tampa asmuo, pareiškęs norą juo tapti, pateikęs prašymą Klubo prezidentui, susipažinęs su Klubo įstatais, pateikęs 2 (dvi) Klubo tikrųjų narių rekomendacijas ir sumokėjęs visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio nario mokestį. Naujajam Klubo tikrajam nariui skiriamas 1 (vienerių) metų bandomasis laikotarpis.

5.2. Į Klubo tikruosius narius priimama vadovaujantis Klubo įstatais bei savanoriškais ir viešumo principais. Naujuosius Klubo tikruosius narius priima Klubo visuotinis narių susirinkimas 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių Klubo tikrųjų narių balsų dauguma.

5.3. Išstoti iš Klubo tikrųjų narių galima pateikus prašymą Klubo prezidentui. Tokio nario pavardė išbraukiama iš sąrašų.

5.4. Už Klubo įstatų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimus bei kitus nusižengimus Klubo tikrasis narys šalinamas iš Klubo. Sprendimą dėl Klubo tikrojo nario pašalinimo iš Klubo priima Klubo visuotinis narių susirinkimas 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių Klubo tikrųjų narių balsų dauguma.

5.5. Išstojimo ir pašalinimo iš Klubo narių atvejais nario mokesčiai ar kitaip Klubui perduotos lėšos negrąžinamos. Išstojantis iš Klubo asmuo privalo grąžinti Klubui jam suteiktas priemones ir kitas materialines vertybes.   

5.6. Kiekvienas naujas bei jau esamas Klubo narys kasmet Klubo visuotinio narių susirinkimo nustatytu terminu sumoka arba perveda į Klubo atsiskaitomąją sąskaitą banke Klubo visuotinio narių susirinkimo nustatyto dydžio nario mokestį. Stojamųjų įnašų ir Klubo nario mokesčių mokėjimo tvarka nustatoma atskiru visuotinio narių susirinkimo priimtu dokumentu.

5.7. Klubo garbės nariu tampa asmuo, pareiškęs norą juo tapti ir pranešęs Klubo valdybai laisvai pasirinkta forma.

5.8. Naujus Klubo garbės narius priima Klubo valdyba paprasta Klubo valdybos narių balsų dauguma.

5.9. Klubo rėmėju tampa fizinis ar juridinis asmuo, pareiškęs norą tapti Klubo rėmėju ir pranešęs Klubo valdybai raštu ar elektroniniu paštu bei pateikęs paramą įrodančius dokumentus.

 

VI. Valdymo organai ir jų kompetencija

 

6.1. Aukščiausias Klubo organas – Klubo visuotinis narių susirinkimas, šaukiamas ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus. Apie visuotinio narių susirinkimo datą ir vietą Klubo nariams turi būti pranešta likus mažiausiai savaitei iki susirinkimo, išsiunčiant visiems Klubo nariams pranešimus jų nurodytais adresais, arba paskelbiant viešą pranešimą spaudoje Klubo įstatuose nurodytame dienraštyje, arba paskelbiant Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti.

6.2. Klubo visuotinis narių susirinkimas turi teisę:

6.2.1. keisti Klubo įstatus;

6.2.2. rinkti ir atšaukti Klubo valdybos narius, Klubo revizijos komisijos narius bei Klubo prezidentą;

6.2.3. nustatyti Klubo narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį bei jų mokėjimo tvarką;

6.2.4. tvirtinti Klubo metinę finansinę atskaitomybę;

6.2.5. vertinti Klubo valdybos veiklą, metinę ataskaitą ir revizijos komisijos pateiktą išvadą apie Klubo finansinę veiklą;

6.2.6. spręsti Klubo tikrųjų narių priėmimo ir pašalinimo klausimus;

6.2.7. tvirtinti Klubo veiklos programą;

6.2.8. pritarti Klubo filialų ir/ar atstovybių steigimui;

6.2.9. priimti sprendimus dėl Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.2.10. skirti ekspertus (ekspertų grupę) Klubo reikalams patikrinti;

6.2.11. kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiuose įstatuose numatytas teises.

6.3. Neeiliniai Klubo narių visuotiniai susirinkimai šaukiami:

6.3.1. to reikalaujant daugiau kaip 1/3 (trečdaliui) Klubo narių;

6.3.2. Klubo valdybos sprendimu.

6.4. Klubo narių visuotinis susirinkimas gali priimti nutarimus, jeigu jame dalyvauja daugiau nei pusė Klubo tikrųjų narių. Jei nėra kvorumo, tai per 30 (trisdešimt) dienų turi būti sušauktas pakartotinis Klubo narių visuotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus pagal dienotvarkę, nesvarbu, kiek tikrųjų narių susirinktų.

6.5. Klubo narių visuotinio susirinkimo nutarimai priimami paprasta dalyvaujančiųjų susirinkime Klubo tikrųjų narių balsų dauguma. Jeigu priimamas nutarimas dėl Klubo įstatų keitimo, Klubo pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo), Klubo prezidento atšaukimo, Klubo valdybos bei revizijos komisijos perrinkimo, šiems nutarimams priimti būtina 2/3 (dviejų trečdalių) susirinkime dalyvaujančių Klubo tikrųjų narių balsų dauguma.

6.6. Klubo valdyba renkama 5 (penkerių) metų laikotarpiui iš Klubo tikrųjų narių. Klubo valdybą sudaro 7 (septyni) nariai, iš kurių išrenkamas Klubo prezidentas, viceprezidentas ir iždininkas – sekretorius. Klubo valdybos sudėtis patvirtinama 2/3 (dviejų trečdalių) visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Klubo tikrųjų narių balsų dauguma. Valdybos narių kadencijų skaičius neribojamas.

6.7. Klubo valdybos kompetencija:

6.7.1. sprendžia visus einamuosius Klubo klausimus, sušaukia Klubo visuotinius narių susirinkimus bei parengia jų darbotvarkes;

6.7.2. per 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų laikotarpį nuo finansinių metų pabaigos parengia ir pateikia Klubo visuotiniam narių susirinkimui tvirtinti kiekvienų praėjusių finansinių metų Klubo veiklos ataskaitą;

6.7.3. 1 (vieną) kartą per metus Klubo visuotiniame susirinkime atsiskaito apie Klubo veiklos programos vykdymą;

6.7.4. nustato Klubo finansinių išteklių tvarką;

6.7.5. rengia Klubo veiklos planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansines ataskaitas ir kitus dokumentus, susijusius su Klubo veikla;

6.7.6. sprendžia Klubo kultūrinės, mokslinės bei ūkinės veiklos klausimus;

6.7.7. rengia Klubo koordinacinius pasitarimus ne rečiau kaip 2 (du) kartus per metus;

6.7.8. priima Klubo garbės narius ir Klubo rėmėjus;

6.7.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiuose įstatuose numatytas funkcijas.

6.7.10. Klubo veiklos dokumentaciją, įvairias Klubo nustatytas įmokas renka ir Klubo apskaitą veda Klubo iždininkas – sekretorius.

6.8. Klubo prezidentas yra vienasmenis Klubo valdymo organas. Klubo prezidentą 5 (penkerių) metų kadencijai iš Klubo tikrųjų narių renka ir atšaukia Klubo visuotinis narių susirinkimas paprasta susirinkime dalyvaujančių Klubo tikrųjų narių balsų dauguma. Klubo prezidento kadencijų skaičius neribojamas.

6.9.  Klubo prezidento kompetencija:

6.9.1. vadovauja Klubo valdybos veiklai;

6.9.2. Klubo valdybos vardu sprendžia visus einamuosius Klubo klausimus, sušaukia Klubo visuotinius narių susirinkimus bei parengia jų darbotvarkes;

6.9.3. priima sprendimą pakeisti Klubo buveinę;

6.9.4. Klubo vardu pasirašo sutartis, įgaliojimus, kitus dokumentus, tvirtina konkrečius projektus, kartu su Klubo iždininku – sekretoriumi pasirašo finansinius dokumentus;

6.9.5. vadovauja Klubo kultūros, švietėjiškų, mokslinių programų parengimui ir įgyvendinimui;

6.9.6. atstovauja Klubui teismuose, visose valstybės valdžios ir valstybės valdymo institucijose, įmonėse, įstaigose bei organizacijose, taip pat santykiuose su visais fiziniais ir juridiniais asmenimis, arba skiria tam įgaliotinį;

6.9.7. saugo Klubo antspaudą, savo parašu tvirtina Klubo sąskaitų bankuose atidarymą, uždarymą;

6.9.8. pasibaigus kadencijai, atsiskaito Klubo narių visuotiniam susirinkimui;

6.9.9. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiuose įstatuose numatytas funkcijas.

6.10. Prezidentui tapus neveiksniu, visus jo įgaliojimus perima viceprezidentas.

 

VII. Klubo lėšos ir jų panaudojimas

 

7.1.  Klubo lėšas sudaro:

7.1.1. fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;

7.1.2. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

7.1.3. valstybės valdžios ir valdymo institucijų, savivaldybių skirtos lėšos konkrečioms kultūros, švietimo, mokslo ir kitoms tikslinėms programoms įgyvendinti. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms ir tik pagal lėšas skyrusios institucijos patvirtintą sąmatą;

7.1.4. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Klubo lėšas;

7.1.5. kitos teisėtai gautos lėšos.

7.2. Klubas gali nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomą turtą ir lėšas perleisti, užtikrinti juo prievolių įvykdymą ar kitaip apriboti savo valdymo, naudojimo ir disponavimo teises į jį tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka ir tuo atveju, kai tuo siekiama įgyvendinti Klubo įstatuose numatytus Klubo veiklos tikslus. Klubo nuosavybės ar bet kokiomis kitomis teisėmis valdomas turtas ir lėšos naudojamos Klubo visuotinio narių susirinkimo nustatyta tvarka. Šis turtas ir lėšos gali būti Klubo visuotinio narių susirinkimo sprendimu paskirtos Klubo nariams konkrečių jų koordinuojamų projektų įvykdymui.

 

VIII.  Dokumentų ir kitos informacijos apie Klubo veiklą pateikimo nariams tvarka

 

8.1. Bet kuriam Klubo nariui raštu pareikalavus, Klubo prezidentas ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo reikalavimo gavimo dienos privalo sudaryti Klubo nariui galimybę susipažinti su bet kokia informacija apie Klubo veiklą ir/arba pateikti susipažinti Klubo nariui bet kokius dokumentus apie Klubo veiklą.

8.2. Klubo dokumentai ir kita informacija saugoma Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IX.  Informacijos apie Klubo veiklą pateikimo visuomenei tvarka

 

9.1. Informaciją apie Klubo veiklą, kuri pateikiama visuomenei, nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas. Už tokios informacijos tinkamą pateikimą visuomenei atsako Klubo prezidentas, kuris taip pat nustato tokios informacijos pateikimo visuomenei būdus.

 

X.  Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

 

10.1. Klubo visuotininio narių susirinkimo sprendimai ir kiti pranešimai, su kuriais reikia supažindinti Klubo narius arba kitus asmenis, jiems išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po atitinkamo sprendimo priėmimo. Už sprendimų ir pranešimų išsiuntimą atsako Klubo prezidentas. Visi nutarimai ir pranešimai siunčiami registruotu arba elektroniniu paštu, arba įteikiami pasirašytinai.

10.2. Klubo vieši pranešimai ir skelbimai skelbiami dienraštyje „Lietuvos rytas“ arba Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti. Už Klubo viešų pranešimų ir skelbimų tinkamą paskelbimą atsako Klubo prezidentas.

  

XI. Informacijos apie Klubo veiklą pateikimo visuomenei tvarka

 

11.1. Informaciją apie Klubo veiklą, kuri pateikiama visuomenei, nustato Klubo visuotinis narių susirinkimas. Už tokios informacijos tinkamą pateikimą visuomenei atsako Klubo prezidentas, kuris taip pat nustato tokios informacijos pateikimo visuomenei būdus.

 


XII. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

 

12.1. Sprendimą dėl Klubo filialų ir/ar atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo priima Klubo valdyba. Klubo filialų ir/ar atstovybių nuostatus tvirtina Klubo prezidentas. 

12.2. Klubo filialų ir/ar atstovybių valdymo ir kitų organų narius skiria bei atšaukia Klubo prezidentas Klubo valdybos teikimu. 

 


XIII.  Klubo įstatų bei Klubo buveinės keitimo tvarka

 

13.1. Klubo įstatai gali būti keičiami Klubo vsuotinio narių susirinkimo sprendimu, priimtu ne mažesne kaip 2/3 (dviejų trečdalių) visuotiniame narių susirinkime dalyvaujančių Klubo tikrųjų narių balsų dauguma. Pakeistus Klubo įstatus pasirašo Klubo prezidentas arba visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.

 

XIV. Finansinės Klubo veiklos kontrolės tvarka

 

14.1. Klubo finansinės veiklos kontrolę ne rečiau kaip 1 (vieną) kartą per metus vykdo Klubo revizijos komisija. Revizijos komisiją sudaroma iš 3 (trijų) narių, kuriuos renka Klubo narių visuotinis susirinkimas ne ilgesniam kaip 5 (penkerių) metų laikotarpiui.

14.2. Revizijos komisija:

14.2.1. kontroliuoja Klubo finansinę veiklą:

14.2.2. tikrina Klubo metinę finansinę atskaitomybę ir kitus Klubo buhalterinius – finansinės veiklos dokumentus;

14.2.3. atlieka bet kokius Klubo veiklos patikrinimus Klubo narių visuotinio susirinkimo ar Klubo prezidento pavedimu;

14.2.4. artimiausiame Klubo narių visuotiniame susirinkime praneša apie visus patikrinimų metu nustatytus pažeidimus.

14.3. Klubo prezidentas privalo pateikti Klubo revizijos komisijai jos reikalaujamus buhalterinius – finansinius dokumentus.

14.4. Už darbą revizijos komisijos nariams Klubas gali mokėti atlyginimą. Jo dydį ar darbo apmokėjimo sąlygas atskiru dokumentu nustato Klubo narių visuotinis susirinkimas.

14.5. Revizijos komisijos nariai privalo saugoti Klubo paslaptis, kurias sužino kontroliuodami Klubo veiklą.

14.6. Revizijos komisija Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako už netinkamą Klubo veiklos kontrolę ir Klubo veiklos trūkumų slėpimą.

14.7. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka tikrinti Klubo veiklą.

14.8. Klubo valdymo organai privalo pateikti valstybės (savivaldybės) kontrolės institucijoms ir įstaigoms, taip pat Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytiems finansinės veiklos kontrolės subjektams jų reikalaujamus Klubo dokumentus.

 


XV.  Klubo veiklos pasibaigimas

 

15.1. Klubo veikla pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

XVI. Baigiamosios nuostatos

 

16.1. Klausimai, neaptarti šiais įstatais, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16.2. Įstatai surašyti ir pasirašyti lietuvių kalba 3 (trimis) egzemplioriais.

16.3. Įstatai surašyti ir pasirašyti 2011m. liepos mėn. 7 d.

 

Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo:

 

Klubo prezidentė                                                                                  Daiva Luchtanienė